หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวอรญา แก้วนาพันธ์

กลุ่มบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ

ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบ

รายละเอียด

ที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์0856322275

อีเมล6310504@dla.go.th