หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น:-

หน่วยตรวจสอบภายใน

<p><strong>หน่วยตรวจสอบภายในงานที่ปฏิบัติ</strong></p>

<p>๑. &nbsp;ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ<br>
๒. &nbsp;ตรวจสอบการทำสัญญา<br>
๓. &nbsp;ตรวจสอบการจัดซื้อพัสดุ และการจัดเก็บรักษาพัสดุ<br>
๔. &nbsp;ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน<br>
๕. &nbsp;ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี และการลงบัญชี<br>
๖. &nbsp;ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ<br>
๗. &nbsp;ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย<br>
๘. &nbsp;ตรวจสอบการจ่ายเงินยืม การจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท<br>
๙. &nbsp;ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี<br>
๑๐. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา<br>
๑๑. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่<br>
๑๒. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง<br>
๑๓. เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด<br>
๑๔. ติดต่อประสานงานและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการต่าง ๆ<br>
๑๕. &nbsp;ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ<br>
๑๖. &nbsp;จัดวางระบบและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔<br>
๑๗. &nbsp;ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย</p>