หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น:-

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
 
ซื้อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น

พันธกิจ 
 
มุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    มีความรู้คู่คุณธรรม  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมสะอาดและภูมิทัศน์สวยงาม  และนำไปสู่การบริการประชาชนทุกระดับด้วยคุณภาพ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.ทุ่งกระเต็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่  

แนวทางการพัฒนา
1.        พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน  และการผังเมือง
2.        รักษาความสงบ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา

                1.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
                2. ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
                3.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
                4.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา

                1.  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
                2.  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
                3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
                4.  นำบริการไปสู่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

                1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
                2.  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย
                3.  จัดระบบบำบัดน้ำเสีย

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา

1.        ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร  
แนวทางการพัฒนา

                    1.  ส่งเสริมการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  
แนวทางการพัฒนา

                1.  พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
                2.  ปรับปรุงระบบการบริหารงานและการบริการประชาชน
                3.  ปรับปรุงและพัฒนารายได้
                4.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของอบต.
                5.  ปรับปรุงระเบียบภาษีของอบต.
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  3  ด้าน  ด้วยกันคือ
                1.  ด้านสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
                                1.1  พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการเกษตร
                                1.2  ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ
                                1.3  ส่งเสริมด้านการตลาด
                2.   ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
                                2.1  การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ
                                2.2  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี
                                2.3  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
                                2.4  ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                3.   และด้านการท่องเที่ยว   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
                                3.1  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
                                3.2  พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
                                3.3  พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
 
นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
คณะผู้บริหารอบต.ทุ่งกระเต็นได้กำหนดนโยบายการบริหารงานอบต.ทุ่งกระเต็นไว้  ดังนี้
                1.พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นให้เป็นเมืองน่าอยู่  โดยโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  วางระบบการผังเมืองที่ดี   ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                2.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิติที่ดี
                3.  พัฒนาให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
                4.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอบต.ทุ่งกระเต็น
                5.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงาม
                6.   ส่งเสริมการท่องเที่ยว
                7.   พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
                8.   ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ