หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

ประวัติ


ตำบลทุ่งกระเต็น เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลหนองกี่  ราษฎรที่มาตั้งถิ่นฐาน  ทำมาหากินและอยู่อาศัย  มาจากอำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  และอำเภอต่างๆของจังหวัดนครราชสีมา ยกฐานะเป็นอบต.เมื่อวันที่   23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2540