หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 
     1)  การคมนาคม การจราจร
                การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกขึ้น การติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียงมีความสะดวกมากและ สามารถเดินทางไปยังอำเภอใกล้เคียง ได้ง่ายขึ้น
 

 
     2)  การไฟฟ้า
-  จำนวนหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้า    มีใช้หลังคาเรือนของพื้นที่ทั้งหมด 
     3)  การสื่อสาร
-  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ   6    เครื่อง 
 

สภาพทั่วไป

 
     1)  ลักษณะที่ตั้ง
                ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น  ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ 6 บ้านหนองคูใหญ่  ตำบลทุ่งกระเต็น  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นมีพื้นที่รอบนอกเขตเทศบาลตำบลหนองกี่  ตำบลทุ่งกระเต็นเป็นตำบลหนึ่ง ใน 10 ตำบลของอำเภอหนองกี่  ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองกี่  ประมาณ 9.5 กิโลเมตร  มีพื้นที่ 28.20 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  คือ 
                ทิศเหนือ จดเขต อบต.ท่าโพธิ์ชัยและ อบต.เย้ยปราสาท
                ทิศใต้  จดเขต อบต.ดอนอะราง  อำเภอหนองกี่
                ทิศตะวันออก   จดเขต อบต.ลำไทรโยง  อำเภอนางรอง
                ทิศตะวันตก  จดเขต อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา  และเทศบาลตำบลหนองกี่
 
     2)  ประชากร
                จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น  ณ  เดือน  มิถุนายน  2551  มีจำนวนทั้งสิ้น 4,060 คน  เป็นชาย 2,047  คน  เป็นหญิง 2,013 คน จำนวนบ้านทั้งสิ้น  922 หลังคาเรือน เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรต่อ  พื้นที่รวมทั้งหมดจะมีค่าประมาณ 135  คน/ตารางกิโลเมตร
 
     3)  ลักษณะภูมิประเทศ
                ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลทุ่งกระเต็น  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 200 เมตร  ด้านตะวันตกและด้านตะวันออกเป็นที่ราบสูง  และลาดต่ำลงมาทางตอนกลาง  ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม  ส่วนด้านทิศเหนือเป็นที่ราบสูง  มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24  ตัดผ่านทางตอนใต้ของตำบล
 

ด้านเศรษฐกิจ

 
     1)  การเกษตรกรรม
                ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตอบต.ทุ่งกระเต็น มีดังนี้
 -     การเพาะปลูก  ในเขตอบต.ทุ่งกระเต็น มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือ การเพาะปลูกข้าว ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผลไม้และพืชผักด้วย
-     การปศุสัตว์ ในเขตอบต.ทุ่งกระเต็น  มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่าย เช่น วัว  ควาย สุกร ไก่ เป็ด
 
     2)  การพานิชยกรรมและบริการ
-     สถานประกอบการด้านพานิชยกรรม
                ก.  สถานีบริการน้ำมัน   4  แห่ง
                ข.  ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   3  แห่ง
-     สถานประกอบการด้านบริการ
                ก.  โรงแรม 
                ข.  ธนาคาร 
                ค.  สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข  
 
     3)  การอุตสาหกรรม
                การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตอบต.ทุ่งกระเต็นส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ตารางแสดงประเภท/ขนาดโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอบต.ทุ่งกระเต็น
 
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน (โรง)
1.   โรงสีข้าว 7

  
     4)  การท่องเที่ยว
                องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น เป็นตำบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็น  มีพื้นที่ประมาณ  3,000  ไร่
 

ด้านสังคม

 
     1)  ชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นมีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน  8  หมู่บ้าน  ดังนี้
 
หมู่ที่ 1 บ้านสระขุด ผู้ใหญ่ธวัช  สัตว์ซ้ำ
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ผู้ใหญ่สังวร แก้ววิเศษ
หมู่ที่ 4 บ้านการะเกตุ ผู้ใหญ่น้อย  ท่อชู
หมู่ที่ 5 บ้านสระโบราณ กำนันเสนาะ  เกษมสุข
หมู่ที่ 6 บ้านหนองคูใหญ่ ผู้ใหญ่เลื่อน  กรรไตร
หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะอาด ผู้ใหญ่อุดม  ขำอเนก
หมู่ที่ 8 บ้านหนองหัวหมู ผู้ใหญ่บุญแถม  ใจหาญ
หมู่ที่ 9 บ้านใหม่สระขุด ผู้ใหญ่ธัญรัศม์  แก้วปราการ
   
      2)  ศาสนา
                ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดและสำนักสงฆ์ทั้งสิ้น 5 แห่ง
 
     3)  วัฒนธรรม
                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นมีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน   ภาษาถิ่นไทยนางรอง (ไทยเบิ้ง)  ซึ่งมีสำเนียงคล้ายภาษาถิ่นไทยโคราช  และมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ  ดังนี้
                ก.  ประเพณีสงกรานต์  วันที่ 12-13-14 เมษายน ของทุกปี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
                ข.  ประเพณีเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาของทุกปี จัดประกวดต้นเทียน และขบวนแห่เทียนพรรษา
                ค.  ประเพณีลอยกระทง  วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12  จัดงานประเพณีลอยกระทง    ประกวดขบวนแห่นาง-นพมาศ ประกวดนางนพมาศ  ประกวดกระทง
                ง.  ประเพณีขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม  จัดงานทำบุญตักบาตรร่วมกัน
 
     4)  การศึกษา
                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น  มีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่  3  จำนวน  3  แห่ง ได้แก่ โรงเรียนไตรคาม,โรงเรียนบ้านสระขุด,โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น  จำนวน  3  ศูนย์
 
     5)  นันทนาการ / พักผ่อน
                5.1  ห้องสมุดประชาชน       
                5.2  สวนสาธารณะ   จำนวน   1  แห่ง
 
     6)  สาธารณสุข
                6.1  ศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน  1  แห่ง ได้แก่  สถานีอนามัยสระขุด
 
     7)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                7.1  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน   80  คน
                7.2  ตำรวจหมู่บ้าน  จำนวน  25  คนa
                7.3 ทีมกู้ภัยประจำตำบล  (OTOS)  จำนวน  10  คน  
 
     8)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น  มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองกี่  จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยังมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอหนองกี่  และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นคอยให้บริการประชาชนเมื่อเกิดอัคคีภัยและวาตภัยและสาธารณภัยต่างๆ จากทีมกู้ภัยประจำตำบล