หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565
การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอนการเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลกร

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉ.๑
ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉ.๒
ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉ.๓
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๔

การพัฒนาบุคลากร
ประกาศคณะกรรมการมา๖รฐานการบริหารพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป๋นประเภทตามลักษณะงาน
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (แบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๖๓
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่่น พ.ศ.๒๕๖๔
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๓
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ ๔
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง อปท
หลักเกณฑ์และงเื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๕
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิ์การอุทธรณ์การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet