หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

Personnel

 • thumbnail

  นายชัยณรงค์ มณีบู่

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางรุ่งทิพย์ บุตรวิชา

   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางสาววราภรณ์ บำรุงเกาะ

   พนักงานจ้างเหมาบริการ

   ๐๔๔๖๖๖๓๘๒ ๐๔๔๖๖๖๓๘๓

  คณะผู้บริหาร

  • thumbnail

   นายสามารถ รัตนเจริญ

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

   0933816788

  • thumbnail

   นายเลื่อน กรรไตร

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

   0862641144

  • thumbnail

   นายบรรจง ยวกไธสง

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

   0801678846

  • thumbnail

   นายสมัย เทพตาแสง

   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

   0927197492

  สมาชิกสภาองค์การ

  • thumbnail

   นายสมพร มากไธสง

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

   0857680785

  • thumbnail

   นายทองพูน ศาสตร์พงษ์

   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

   0982329286

  • thumbnail

   นางทองเจือ กระราม

   เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

   0982392904

  • thumbnail

   นายสุนทร อาสานอก

   สมาชิกสภาองค์การบริาหรส่วนตำบลทุ่งกระเต็น หมู่ที่ 7

   0810655503

  • thumbnail

   นายอุทัย ภูหลาบ

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น หมู่ที่ 1

   0933364385

  • thumbnail

   นางพรนิภา พัดศรี

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น หมู่ที่ ๓

   0653169628

  • thumbnail

   นายทะนงศักดิ์ ทบวัน

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น หมู่ที่ ๔

   0837842230

  • thumbnail

   นางสาวพรนิภา ภูชุม

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น หมู่ที่ ๙

   0933435711

  หัวหน้าส่วนราชการ

  • thumbnail

   นางสาวอรญา แก้วนาพันธ์

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   0856322275

  • thumbnail

   นางสาวอรญา แก้วนาพันธ์

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

   0856322275

  • thumbnail

   นางอรพิมพ์ เขียนใหม่

   ผู้อำนวยการกองคลัง

   0819550918

  • thumbnail

   นางปุณยวีร์ เกรียงคุณวุฒิ

   ผู้อำนวยการกองช่าง

   0944289892

  • thumbnail

   นางรุ่งอรุณ งามพิบูลย์วณิชย์

   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

   0821274977

  • thumbnail

   นางสาวอรญา แก้วนาพันธ์

   รองปลัดองค์การบริาหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนห้วหน้าสำนักปลัด

   0856322275

  • thumbnail

   นางสาววิราวรรณ หงส์ธัมรงค์

   ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

   0933274676

  • thumbnail

   นางรุ่งทิพย์ บุตรวิชา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญก

   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

   0883509486

  • thumbnail

   นางปุณยวีร์ เกรียงคุณวุฒิ

   ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

   0944289892

  สำนักปลัด

  • thumbnail

   นางสาวอรญา แก้วนาพันธ์

   รองปลัดองค์การบริาหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

   0856322275

  • thumbnail

   นักทรัพยากรบุคลลชำนาญการ

   นางสาวสายใจ เสือชุมแสง

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางสาวปุณยนุช จอดนอก

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางสาวลลิตา แสงวิรัตน์

   นิติกรปฎิบัติการ

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นายโชคชัย สินไทย

   พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางวราภรณ์ พันสมบัติ

   พนักงานจ้างทั่วไป

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นายอนุรักษ์ จอดนอก

   พนักงานจ้างทั่วไป

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางวิไลวรรณ แก้วเกตุ

   พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางสาวลัดดาวรรณ พลอยเพชร

   พนักงานจ้างเหมา (การจัดการขยะชุมชน)

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางณัฐกานต์ มงคลชาติ

   พนักงานจ้างเหมากู้ชีพ อบต.ทุ่งกระเต็น

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางต้อย เหล็กสิงโต

   พนักงานจ้างเหมา กู้ชีพ อบต.ทุ่งกระเต็น

   ๐๔๔๖๖๖๓๘๒ ๐๔๔๖๖๖๓๘๓

  • thumbnail

   นางนิสา แคะสูงเนิน

   พนักงานจ้างเหมากู้ชีพ อบต.ทุ่งกระเต็น

  • thumbnail

   นายสนั่น พงษ์เจริญ

   พนักงานกู้ชีพ อบต.ทุ่งกระเต็น

   044666382

  • thumbnail

   นางสาวจรัสวรรณ ไขสาร

   พนักงานจ้างเหมา กู้ชีพ อบต.ทุ่งกระเต็น

   044666382

  กองคลัง

  • thumbnail

   นางอรพิมพ์ เขียนใหม่

   ผู้อำนวยการกองคลัง

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางสาววรรณา โนนสันเทียะ

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางสาวสุนิสา ศิริเนาว์

   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้)

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางอังศุมารินทร์ แก่นปัดชา

   พนักงานจ้างทั่วไป

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  กองช่าง

  • thumbnail

   นางปุณยวีร์ เกรียงคุณวุฒิ

   ผู้อำนวยการกองช่าง

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   จ่าเอกเอกชัย ถินนอก

   นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นายวิทยา สูงเนิน

   เจ้าพนักงานธุรการ

   ๐๔๔-๖๖๖๓๘๒

  • thumbnail

   นายวิทูรย์ ทนกระโทก

   นายช่างโยธา

   044666382

  • thumbnail

   นายสมศักดิ์ ยินดี

   คนงานทั่วไป

  • thumbnail

   นางสาวกนกอร แก้วกองกูล

   คนงานทั่วไป

   044666382

  กองการศึกษา ศาสนาฯ

  • thumbnail

   นางสาววิราวรรณ หงส์ธัมรงค์

   ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางหนึ่งฤทัย พูนกลาง

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นายชัยรัตน์ พานอิว

   นักวิชาการศึกษา

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางสาวปภาวรินทร์ สะเริญรัมย์

   ครู

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางวันเพ็ญ พูนสวัสดิ์

   ครู

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางนริศรา สกุลรักภักดี

   ครู

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางนิยม สิงห์จานุสงฆ์

   ครู

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางอรปรียา ปิตุรงค์

   ผู้ดูแลเด็ก

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางสาววิภาดา คำเรือง

   ผู้ดูแลเด็ก

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางสาวปริศนา ท่อชู

   ผู้ดูแลเด็ก

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางสาวฑิมัมพร จันทร์คง

   ผู้ดูแลเด็ก

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  กองสวัสดิการสังคม

  • thumbnail

   นางรุ่งอรุณ งามพิบูลย์วณิชย์

   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางสุวพิชญ์ โข่มรคา

   นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  • thumbnail

   นางยอดพธู พนารินทร์

   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

   ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

  กองส่งเสริมการเกษตร

  • thumbnail

   นายชับณรงค์ มณีบู่

   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

   0942863684

  • thumbnail

   นางสาววราภรณ์ บำรุงเกาะ

   พนักงานจ้างเหมาบริการ

   044 666382

  หน่วยตรวจสอบภายใน

  • thumbnail

   นางสาวรุ่งทิพย์ บุตรวิชา

   นักวิชาการตรวจสอบภายใน

   0883509486