หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น:-

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาวอรญา แก้วนาพันธ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  0856322275

 • thumbnail

  นางสาวอรญา แก้วนาพันธ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

  0856322275

 • thumbnail

  นางอรพิมพ์ เขียนใหม่

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0819550918

 • thumbnail

  นางปุณยวีร์ เกรียงคุณวุฒิ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0944289892

 • thumbnail

  นางรุ่งอรุณ งามพิบูลย์วณิชย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  0821274977

 • thumbnail

  นางสาวอรญา แก้วนาพันธ์

  รองปลัดองค์การบริาหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนห้วหน้าสำนักปลัด

  0856322275

 • thumbnail

  นางสาววิราวรรณ หงส์ธัมรงค์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  0933274676

 • thumbnail

  นางรุ่งทิพย์ บุตรวิชา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญก

  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

  0883509486

 • thumbnail

  นางปุณยวีร์ เกรียงคุณวุฒิ

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

  0944289892