หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

สารจากนายกฯ

คำแถลงนโยบาย
 
แถลงต่อ
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
****************************************
เรียน  ประธานสภาที่เคารพ
                    ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผลปรากฎว่าข้าพเจ้านายบุญธรรม นนตานอก เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น และบัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๓๒ / ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
                 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบแบบแผนตามระบอบประชาธิปไตย ข้าพเจ้าฯ จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์และแนวนโยบายภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่และกรอบระยะเวลา   ๔ ปี ดังนี้
วิสัยทัศน์
 " ซื้อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "
นโยบาย
" กล้าคิด กล้าทำ และทำได้จริง "

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1. ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนเพื่อการเกษตร รางระบายน้ำทุกหมู่บ้าน
 2. ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะระบบอัตโนมัติ ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรทุกหมู่บ้าน
 3. ก่อสร้างและซ่อมแซมระบบประปาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สะอาดและเพียงพอ
 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตโดยใช้แรงงานราษฎรในตำบลเป็นการส่งเสริมให้คนมีงานทำ จะได้ถนนคอนกรีตครอบคลุมทั้งตำบลได้เร็วขึ้น
 5. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ถังขยะทุกหมู่บ้านบริการประชาชน รถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง)
 6. โครงสร้างพื้นฐานที่เกินศักยภาพและต่อยอดอ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็นให้น้ำจากอ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 7. ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะที่มีอยู่ทุกหมู่บ้านให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดฤดูกาล (โครงการ แก้มลิง)เป็นโครงการต่อยอดอ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็น

ด้านสวัสดิการสังคม
 1. จัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน(EMS) หรือ ๑๖๖๙ เพื่อให้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 2. จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ปีละ ๑ หลัง/๑ หมู่บ้าน)
 3. มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ทุกวันที่ ๑ ของเดือน (ถ้าเป็นวันหยุดมอบวันทำการถัดไป)
 4. กองทุนกีฬา หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท
 5. ขยายเขตไฟฟ้ารอบอ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็นเพื่อการเกษตร
 6. สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมให้ทุกวัดจัดงานประเพณีตามความเหมาะสมของแต่ละวัด

ด้านสาธารณสุข
 1. จะส่งเสริมสนับสนุนให้ อสม.ทำกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ (โครงการ สปสช.)
 2. ฉีดพ่นหมอกควันและสารเคมีเป็นระยะคามความเหมาะสม
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกวัยได้ออกกำลังกาย

ด้านการศึกษา
 1. จะส่งเสริมให้นักเรียนและคณะครูในโรงเรียนเขตให้บริการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
           ป้องกันเด็กนักเรียนไปเรียนที่อื่นเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
        2.ส่งเสริมการกีฬา จัดงานวันเด็ก และกิจกรรมต่างๆของนักเรียนทุกโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ  อบต.ทุ่งกระเต็น

ด้านความมั่นคง
 1. ฝึกอบรม อปพร. (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)ให้ครบ ๒%
 2. ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประสานงานสายตรวจตำบลให้ลงพื้นที่ทุกระยะ

ด้านอาชีพ
 1. ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรวมกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษให้ราษฎรทุกหมู่บ้านประกอบอาชีพตามความถนัด
 2. ส่งเสริมการฝึกอาชีพการรวมกลุ่มหมู่บ้านวิถีไทย “ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (รอบอ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็น)
ด้านสิ่งแวดล้อม
 1. จัดอบรมปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนรักความสะอาด มีความรับผิดชอบ นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป
 2. จัดประกวดและส่งเสริมโครงการเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 
ด้านการท่องเที่ยว
ประสานงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อนำงบประมาณสร้างอ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ด้านสังคม
          จัดอบรมสัมมนาเพื่อขจัดความขัดแย้งในชุมชนต้องจัดงบประมาณ และประสานงบประมาณจากสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจัดอบรมเยาวชนเข้าค่ายเพื่อป้องกันวัยรุ่นตีกันในงานประเพณีต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นจากนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น เป็นนโยบายที่วางไว้บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง ตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน บางนโยบายจะต้องดำเนินการให้ลุล่วงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีอยู่ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น พนักงานและลูกจ้าง หรือแม้แต่ผู้นำหมู่บ้าน  ได้ร่วมกันทำงานเพื่อสัมฤทธิ์ผลตามที่ได้แถลงไว้ ต่อไป
ท้ายที่สุดนี้ กระผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      ทุ่งกระเต็นทุกท่าน ผมขอยืนยันว่ากระผมจะปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ สุขต่อประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ จะใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผมพร้อมจะทำหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ดีที่สุด จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
 
   


บุญธรรม นนตานอก
(นายบุญธรรม นนตานอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕