หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายบุญธรรม นนตานอก

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

 • thumbnail

  นายคล้าย ต้นกระโทก

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

 • thumbnail

  นายสามารถ รัตนเจริญ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

 • thumbnail

  นายเลื่อน กรรไตร

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น