หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

 พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
 • จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
 • การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 • ป้องกนและบรรเทาสาธารณภัย
 • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
 • คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย


 

มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
 •       ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
 •       ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 •       ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 •       ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 •       ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
 •       ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 •       บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
 •       การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 •       หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
 •       ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
 •       กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
 •       การท่องเที่ยว
 •       การผังเมือง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม