หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" ซื้อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

                องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น เตรียมออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น เพื่อบังคับใช้ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นทั้งสิ้น ๔ ฉบับ ได้แก่
                   ๑. ร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๓
                   ๒. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๓
                   ๓.ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๓
                   ๔. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
                   เพื่อให้การดำเนินการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นจึงขอเผยแพร่ข้อมูลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นทั้ง ๔ ฉบับ เพื่อให้  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
                   ๑. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔ ๖๖๖ ๓๘๒ และทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔ ๖๖๖ ๓๘๓
                   ๒. ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐
                   ๓. ด้วยตนเองที่ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
                   ๔. เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น www.thungkraten.go.th และเฟสบุ๊ก www.facebook.com/thungkraten.go.th
                   ๕. ทางระบบออนไลน์ โดยสแกนคิวอาร์โค้ด แนบท้ายประกาศ

โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ที่ www.thungkraten.go.th และสแกนคิวอาร์โค้ด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                       ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓

                                                          นายบุญธรรม  นนตานอก
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น


ดูเอกสารประกาศ คลิ๊กที่นี่ >>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
ดูเอกสารร่างข้อบัญญัติ คลิ๊กที่นี่ >>> ร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับฯ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
                                                      ร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
                                                      ร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
                                                      ร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
ดาวน์โหลดแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนได้ที่นี่ คลิ๊ก >>> แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น


สแกน QR CODE เพื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์ 

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นทั้ง ๔ ฉบับ
               
                                                        

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น