หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายวุฒิพงษ์ ปักการะโน

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

 • thumbnail

  นายสุนทร อาษานอก

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

 • thumbnail

  นางอิสสริยา จิตสุภาพ

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

 • thumbnail

  นายธวัช สัตว์ซ้ำ

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายพันกร บุญหว่าน

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ที 1

 • thumbnail

  นายคำเขียน คะกะเนปะ

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายสังวร แก้ววิเศษ

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายประจวบ จันทร์นวล

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายบุญยัง วันแก้ว

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ที 4

 • thumbnail

  นายบุญช่วย ลุงไธสง

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายทองพูน ศาสตร์พงษ์

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายอำพล แก้วทองหล่อ

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายสมพร มากไธสง

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายสำรอง ครจอหอ

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายสิน แตงกระโทก

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นางทองเจือ กระราม

  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ที่ 8