หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาวอรญา แก้วนาพันธ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบ

 • thumbnail

  นางขวัญใจ มณีบู่

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางอรพิมพ์ เขียนใหม่

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางปุณยวีร์ เกรียงคุณวุฒิ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางรุ่งอรุณ งามพิบูลย์วณิชย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาววิราวรรณ หงส์ธัมรงค์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางรุ่งทิพย์ บุตรวิชา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญก

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 • thumbnail

  นายชัยณรงค์ มณีบู่

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร