หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางขวัญใจ มณีบู่

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

  นายเสรีไท ปิตุรงค์

 • thumbnail

  นักทรัพยากรบุคลลชำนาญการ

  นางสาวสายใจ เสือชุมแสง

 • thumbnail

  นางสาวปุณยนุช จอดนอก

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวลลิตา แสงวิรัตน์

  นิติกรปฎิบัติการ

 • thumbnail

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  นางสาวศศิปรียา ต้นกระโทก

 • thumbnail

  นายวิทยา สูงเนิน

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายโชคชัย สินไทย

  พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)

 • thumbnail

  นางวราภรณ์ พันสมบัติ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายอนุรักษ์ จอดนอก

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางณัฐกานต์ มงคลชาติ

  พนักงานจ้างเหมากู้ชีพ อบต.ทุ่งกระเต็น

 • thumbnail

  นางต้อย เหล็กสิงโต

  พนักงานจ้างเหมา กู้ชีพ อบต.ทุ่งกระเต็น

 • thumbnail

  นางสาวอินทุอร หลงโสกเชือก

  พนักงานจ้างเหมากู้ชีพ อบต.ทุ่งกระเต็น

 • thumbnail

  นายพร พนารินทร์

  พนักงานกู้ชีพ อบต.ทุ่งกระเต็น

 • thumbnail

  นางวิไลวรรณ แก้วเกตุ

  พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นายนาย จอมไธสง

  พนักงานจ้างเหมา (นักการภารโรง)

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา พลอยเพชร

  พนักงานจ้างเหมา (การจัดการขยะชุมชน)