หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวอรญา แก้วนาพันธ์

  รองปลัดองค์การบริาหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

  0856322275

 • thumbnail

  นักทรัพยากรบุคลลชำนาญการ

  นางสาวสายใจ เสือชุมแสง

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางสาวปุณยนุช จอดนอก

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางสาวลลิตา แสงวิรัตน์

  นิติกรปฎิบัติการ

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นายโชคชัย สินไทย

  พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางวราภรณ์ พันสมบัติ

  พนักงานจ้างทั่วไป

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นายอนุรักษ์ จอดนอก

  พนักงานจ้างทั่วไป

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางวิไลวรรณ แก้วเกตุ

  พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางสาวลัดดาวรรณ พลอยเพชร

  พนักงานจ้างเหมา (การจัดการขยะชุมชน)

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางณัฐกานต์ มงคลชาติ

  พนักงานจ้างเหมากู้ชีพ อบต.ทุ่งกระเต็น

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางต้อย เหล็กสิงโต

  พนักงานจ้างเหมา กู้ชีพ อบต.ทุ่งกระเต็น

  ๐๔๔๖๖๖๓๘๒ ๐๔๔๖๖๖๓๘๓

 • thumbnail

  นางนิสา แคะสูงเนิน

  พนักงานจ้างเหมากู้ชีพ อบต.ทุ่งกระเต็น

 • thumbnail

  นายสนั่น พงษ์เจริญ

  พนักงานกู้ชีพ อบต.ทุ่งกระเต็น

  044666382

 • thumbnail

  นางสาวจรัสวรรณ ไขสาร

  พนักงานจ้างเหมา กู้ชีพ อบต.ทุ่งกระเต็น

  044666382