หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางอรพิมพ์ เขียนใหม่

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางลัดดา หยวกฉิมพลี

  นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาววรรณา โนนสันเทียะ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวเกษรินทร์ บรรเทา

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวสุนิสา ศิริเนาว์

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้)

 • thumbnail

  นางสาวสุุชาดา คำจันทร์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางอังศุมารินทร์ แก่นปัดชา

  พนักงานจ้างทั่วไป