หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น:-

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางอรพิมพ์ เขียนใหม่

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางสาววรรณา โนนสันเทียะ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางสาวสุนิสา ศิริเนาว์

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้)

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางสาวสุุชาดา คำจันทร์

  พนักงานจ้างทั่วไป

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางอังศุมารินทร์ แก่นปัดชา

  พนักงานจ้างทั่วไป

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓