หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาววิราวรรณ หงส์ธัมรงค์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางหนึ่งฤทัย พูนกลาง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายชัยรัตน์ พานอิว

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวปภาวรินทร์ สะเริญรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ พูนสวัสดิ์

  ครู

 • thumbnail

  นางนริศรา สกุลรักภักดี

  ครู

 • thumbnail

  นางนิยม สิงห์จานุสงฆ์

  ครู

 • thumbnail

  นางอรปรียา ปิตุรงค์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาววิภาดา คำเรือง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวปริศนา ท่อชู

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวฑิมัมพร จันทร์คง

  ผู้ดูแลเด็ก