หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น:-

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาววิราวรรณ หงส์ธัมรงค์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางหนึ่งฤทัย พูนกลาง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นายชัยรัตน์ พานอิว

  นักวิชาการศึกษา

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางสาวปภาวรินทร์ สะเริญรัมย์

  ครู

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ พูนสวัสดิ์

  ครู

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางนริศรา สกุลรักภักดี

  ครู

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางนิยม สิงห์จานุสงฆ์

  ครู

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางอรปรียา ปิตุรงค์

  ผู้ดูแลเด็ก

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางสาววิภาดา คำเรือง

  ผู้ดูแลเด็ก

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางสาวปริศนา ท่อชู

  ผู้ดูแลเด็ก

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓

 • thumbnail

  นางสาวฑิมัมพร จันทร์คง

  ผู้ดูแลเด็ก

  ๐๔๔ ๖๖๖๓๘๒ ,๐๔๔ ๖๖๖๓