หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

กองส่งเสริมการเกษตร 

กองส่งเสริมการเกษตร 

ภาระหน้าที่ ให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการเลี้ยง การรักษาสัตว์และการเพาะเลี้ยงเชื้อ เพื่อช่วยเกษตรกรหรือประชาชนผู้รับบริการมีกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน คือ
                    งานส่งเสริมการเกษตร 
        ๑) งานส่งเสริมและปรับปรุงขยายพันธุ์พืช 
        ๒) งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
        ๓) งานเพาะชำและปุ๋ยเคมี 
        ๔) งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
        ๕) งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
        ๖) งานอนุรักษ์ ควบคุมและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        ๗) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
        ๘) งานด้านต่างๆเกี่ยวกับงานการเกษตร
        ๙) จัดทำฎีกาเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องงานส่วนการเกษตร
             ๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา                            
         งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
                     ๑) งานป้องกันและควบคุมโรคระบาด
        ๒) งานบำบัดน้ำเสีย
๓) ประสานงานกับหน่วยงานและชุมชน เกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตร
                     ๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา